Gå til innhold

Skolen var bygd i 1922 og omfattet et klasserom på 43 kvm., gang, vedbod og lærerværelse.
Den fungerte som skole for Fossbakken skolekrets fram til 1960, da ble kretsen lagt ned og
barna kjørt til sentralskolen på Tennevoll. Skolen ble gitt til den læstadianske forsamling i Spansdalen og på Fossbakken,  og benyttes i dag til forsamlingslokale.

Under krigshandlingene på Fossbakken mot Lapphaugen, dagene 11. til 24.april 1940, ble
skolen bl.a. brukt til forlegningslokale, depot og sykestue. Fra og med 20. april ankom to
kompanier av Scots Guards og fikk skolen til forlegning. De var tidligere landsatt på
Salangsverket og Sjøvegan i Salangen av general Mackesy . Scots Guards var en del av de
allierte styrker som var ankommet Harstad 18. april. De to kompaniene Scots Guards, som var  forlagt på Fossbakken, hadde lite vinterutstyr, bl.a. ikke ski og de deltok derfor ikke med i
kamphandlingen om Lapphaugen.

Scots Guard ble forlagt i skolestua, men p.g.a. manglende vinterutrustning måtte norske
soldater overta vaktholdet rundt skolen mens skottene oppholdt seg der. Den 1.mai ble
de trukket tilbake fra Fossbakken til Harstad hvor de øvrige britiske styrker var forlagt.

De siste tre åra av okkupasjonen var skolen rekvirert av de tyske styrker til befalsforlegning.
Skolens loft ble også brukt til fangelokale til norske og russiske krigsfanger. Fra juni  til ut oktober i 1945 ble den brukt som kaserne av de norske polititroppene som kom fra Sverige.

Fossbakkena boares skuvlaviessu

Skuvla huksejuvvui 1922:s ja das lei 43 njealjádasmehtera skuvlalatnja, feaskkir, muorravisti ja oahpaheaddjilatnja. Dat doaimmai Fossbakkena skuvlabiirre skuvlan gitta 1960 rádjái, dalle biire loahpahuvvui ja mánáid vuojihišgohte Deannjá skuvlii. Ovddeš skuvlla adde Ruŋggu ja Fossbakkena lestadiánalaš searvegoddái ja dat geavahuvvo dál čoakkalmasvistin.

Go Fossbakkenis ja Gieddenjunis sohte cuoŋománu 11. beaivvi rájes gitta 24. beaivái 1940, de geavahuvvui skuvla leairan, rádjun ja buohcciviessun. Cuoŋománu 20. beaivvi bohte guokte Scots Guards -kompaniija ja skuvla šattai sin leairan. Generála Mackesy lei ovdalaš buktán sin gáddái Salangsverketii ja Vuotnasiidii. Scots Guards lei oassi lihtodan joavkkuid veagas, mat bohte Hársttákii cuoŋománu 18. beaivvi. Guovtti Scots Guards -kompaniijas, mat bohte Fossbakkenii, ledje unnán dálvebiergasat, eai lean ee. sabehat, eaige danin lean mielde soahtamin Gieddenjunis.

Scots Guards -veahka orodii skuvlalanjas, muhto go sis eai lean dálvebiergasat, de fertejedje norgga soalddáhat váldit badjelasaset vákšuma skuvlla birra dan botta go skotlándalaččat ledje doppe. Miessemánu 1. beaivvi sii máhcahuvvojedje Hársttákii, gos eará brihttalaš veagat ledje.

Maŋimuš golbma jagi okkupašuvnnas geavahedje duiskka veagat skuvlla befálaásodahkan. Skuvlla lokta geavahuvvui maid fáŋgavistin norgga ja ruošša soahtefáŋggaide. Geassemánu rájes gitta golggotmánnui 1945:s skuvllas orro Norgga bolesjoavkkut, mat bohte Ruoŧas.