Gå til innhold

Norge ble den 9. april 1940 overfalt av den tyske hærmakt. Narvik og Elvegårdsmoen i Bjerkvik falt i tyskernes hender tidlig om morgenen. Alt den 13. april var de tyske styrker kommet så langt nordover etter RV 50, som til Veilund brøytestasjon på Lapphaugen, og her la de seg i stilling.

Det norske kompaniet, som måtte trekke seg tilbake fra Gratangen turiststasjon, gikk i forsvarsstilling på Fossbakken sammen med de norske militære styrker som kom fra Setermoen. Like øst for husene på Selstrøm finner en stillingene som viser hvor kanonene til de norske styrker var plassert under skytingen mot Lapphaugen. Denne stilingen er senere forbedret av tyskerne som hadde leir her 1941-1945.

Under angrepet på Lapphaugen, som ble erobret 25. april, falt det tre norske soldater, to på nordsiden av Lapphaugvatnet og en på Lapphaugen. De falne var alle fra Vesterålen.

Selstrøma kanovdnastillet

Duiskka soahteveahka fallehii Norgga cuoŋománu 9. beaivvi 1940. Narviika ja Jogasiiddaguolbba Ráhkás šadde duiskka soahteveaga háldui árrat iđit. Jo cuoŋománu 13. beaivvi ledje Duiskka veagat joavdan gitta Veilunda geaidnostašuvdnii Gieddenjunis riikkageaidnu 50 mielde, ja dasa sii bidje stillegiid.

Norgga kompaniija, mii šattai geassádit Rivttáid turistastašuvnnas, ásahii stillegiid Fossbakkenii oktan Norgga veagaiguin, mat bohte Setermoenis. Dastán Selstrøma viesuid nuorttabealde leat stillegat, main oaidná gokko norgga veagaid kanovnnat ledje biddjon go Gieddenjuni báhčaledje. Duiskalaččat buoridedje maŋŋá stillegiid go gohttejedje dás 1941-1945.

Go fallehedje Gieddenjuni, maid válde fas háldoseaset cuoŋománu 25. beaivvi, gahčče golbma norgga soalddáha, guokte Gieddenjunnejávrri davábealde ja okta Gieddenjunis. Buot golmmas ledje Viestterállasis eret.